Thursday, January 12, 2017

Russian Journalists Murdered 2000 - 2009

Now that Trump like Putin and Putin likes Trump let's share some of the more scary aspects of interspecies friendship (bromance).https://allantoin.wordpress.com/2011/03/15/murder-of-russian-journalists/Photos, 
top row: Natalya Skryl (Novoye Vremya), Valery Ivanov (CJES), Igor Domnikov  (Novaya Gazeta)

second row: Anna Politkovskaya (Novaya Gazeta), Vagif Kochetkov (CJES), 
Paul Klebnikov 

third row: Vladimir Yatsina (CJES), Telman Alishayev (CJES), Natalia Estemirova 

fourth row: Eduard Markevic (CJES), Aleksei Sidorov (CJES), Pavel Makeev (CJES) 

fifth row: Yuri Shchekochikhin (CJES), Magomedzagid Varisov (CJES), Anastasiya Baburova (Novaya Gazeta)

sixth row: Maksim Maksimov (CJES), Magomed Yevloyev (CJES), Ivan Safronov (Kommersant).